Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel

0

Hàm LOOKUP trong Excel là một trong những hàm tra cứu và tham chiếu được sử dụng nhiều nhất sau hàm VLOOKUP. Nếu là cao thủ thì có thể bỏ qua nhưng đối với người mới thì không phải ai cũng biết cách sử dụng LOOKUP. chức năng. Nếu bạn không hiểu Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel Mời các bạn theo dõi bài thủ thuật vn này. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hàm LOOKUP trong Excel và làm thế nào để sử dụng nó.

1. Hàm LOOKUP trong Excel dùng để làm gì?

Hàm tra cứu trong Excel thường dùng để tìm 1 giá trị trong 1 cột hoặc 1 hàng và trả về giá trị ở vị trí tương ứng trong hàng hoặc cột chứa giá trị cần trả về.

Có hai hình thức sử dụng chức năng Tra cứu, đó là hình thức

 • Vectơ:
  • Dạng vectơ Hàm Tra cứu được sử dụng để tìm giá trị trong phạm vi 1 hàng hoặc 1 cột và trả về giá trị từ cùng một vị trí trong phạm vi thứ 2 gồm 1 hàng hoặc 1 cột. Biểu mẫu Vectơ này sẽ được sử dụng khi bạn muốn xác định phạm vi chứa các giá trị bạn muốn so sánh hoặc khi phạm vi cần tìm bao gồm nhiều giá trị hoặc giá trị có thể thay đổi. Vectơ chứa giá trị tìm kiếm cần được sắp xếp
 • Mảng:
  • Định dạng mảng để tìm kiếm giá trị được chỉ định trong cột hoặc hàng đầu tiên của mảng, sau đó trả về giá trị từ cùng vị trí đó trong cột hoặc hàng cuối cùng của mảng. Dạng mảng để sử dụng khi phạm vi tìm kiếm nhỏ, các giá trị giữ nguyên và phải được sắp xếp.

Trong thực tế, dạng mảng của Lookup không được khuyến khích do những hạn chế của nó. Trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm mảng, lời khuyên là hãy sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP.

2. Sử dụng hàm Vectơ LOOKUP trong Excel

Cú pháp của hàm LOOKUP kiểu vectơ trong Excel

Khi đang sử dụng Chức năng tra cứu, Vector được hiểu là 1 hàng hoặc 1 cột trong Excel. Cú pháp của Hàm tra cứu trong Excel đơn giản như sau:

LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

Trong đó:

 • lookup_value Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm trong vectơ đầu tiên. Lookup_value có thể là một số, văn bản, giá trị lôgic, tên hoặc tham chiếu đến một giá trị.
 • lookup_vector Bắt buộc. Phạm vi chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Giá trị trong lookup_vector có thể là văn bản, số hoặc giá trị lôgic.
 • Quan trọng: Giá trị bằng lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: …, -2, -1, 0, 1, 2, …, AZ, FALSE, TRUE; nếu không, hàm LOOKUP có thể trả về giá trị không chính xác. Chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.
 • result_vector Lựa chọn. Phạm vi chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Lý lẽ result_vector phải có cùng kích thước với lookup_vector. Nó phải có cùng kích thước.

Ghi chú

 • Nếu không tìm thấy hàm LOOKUP lookup_valuethì nó sẽ khớp với giá trị lớn nhất trong lookup_vector giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị lookup_value.
 • Nếu như lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vectorsau đó là chức năng TRA CỨU trả về giá trị lỗi # N / A.

Ví dụ về Vectơ LOOKUP trong Excel

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp của hàm Tra cứu trong Excel

Nhập bảng ví dụ sau vào tệp Excel của bạn, sau đó chúng ta sẽ học cách sử dụng LOOKUP. chức năng

Sản phẩm Giá TRA CỨU
Trứng 12000
Sữa 24000 Sản phẩm
25000 Giá
Thịt 85000
trái cam 30000

Nhìn vào bảng trên yêu cầu chúng ta tìm kiếm và trả về giá Cá trong bảng.

Trước khi tính toán, chúng ta cần sắp xếp vector chứa các giá trị cần tìm theo thứ tự. Đây là cột A, vì vậy chúng tôi sắp xếp cột A từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 1

Chúng tôi sử dụng công thức sau:

= LOOKUP (E3, A2: A6, B2: B6)

Giải thích công thức

 • E3 chứa “Cá” là ô chứa giá trị tìm kiếm
 • A2: A6 vectơ chứa giá trị được tìm kiếm
 • B2: B6 là vectơ chứa kết quả trả về

nhấn đi vào trên bàn phím, chúng ta sẽ nhận được kết quả:Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 2

Chúng tôi có thể áp dụng Xác thực dữ liệu để kiểm tra một số mục khác.

Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 3

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel 4

Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 5

Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 6Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel 7

Lưu ý khi sử dụng hàm LOOKUP trong Excel ở dạng Vector

 • Nếu giá trị tìm kiếm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong vectơ chứa giá trị tìm kiếm, thì hàm Tra cứu sẽ trả về lỗi # N / A.
 • Hàm tra cứu trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường khi tra cứu
 • Vectơ chứa giá trị cần tra cứu và vectơ kết quả là một hàng hoặc cột có cùng kích thước
 • Vectơ chứa giá trị cần tra cứu cần được sắp xếp theo từ điển (A đến Z) hoặc sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất, nếu không công thức Tra cứu sẽ bị lỗi hoặc kết quả sai. Nếu trong trường hợp nào đó bạn không sắp xếp được dữ liệu mà vẫn cần tra cứu thì hãy sử dụng hàm Index kết hợp với Match
 • Hàm tra cứu sử dụng chế độ tìm kiếm gần đúng, nếu không tìm được giá trị chính xác 100% là giá trị cần tìm thì sẽ tìm giá trị X lớn nhất trong vector chứa giá trị cần tìm với điều kiện X nhỏ hơn hoặc bằng giá trị được tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn tìm giá trị 5 nhưng không tìm thấy 5, Lookup sẽ tìm kiếm giá trị 4, nếu không tìm thấy 4, Lookup sẽ tìm kiếm giá trị nhỏ hơn tiếp theo.

3. Sử dụng hàm LOOKUP kiểu mảng trong Excel

Hàm tra cứu kiểu mảng trong Excel sẽ tìm kiếm giá trị ở cột đầu tiên của mảng và trả về giá trị tại vị trí tương ứng ở cột cuối cùng của mảng đó.

Cú pháp của hàm LOOUP kiểu mảng

=LOOKUP(,)

Trong đó:

 • Bắt buộc: Tìm kiếm giá trị trong mảng
 • Bắt buộc: Mảng chứa giá trị cần tìm và giá trị trả về. Các giá trị trong mảng cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 8

Lưu ý khi sử dụng LOOKUP mảng

 • Nếu mảng dùng để tìm kiếm có số hàng lớn hơn hoặc bằng số cột (như hình trên) thì chức năng Tra cứu sẽ tra cứu theo cột
 • Nếu mảng dùng để tìm kiếm có số hàng ít hơn số cột thì hàm Tra cứu sẽ tìm kiếm theo hàng
 • Nếu giá trị tìm kiếm không được tìm thấy, Lookup sẽ sử dụng giá trị lớn nhất trong mảng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm.
 • Nếu giá trị tìm kiếm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên hoặc cột đầu tiên của mảng, thì lỗi # N / A sẽ được trả về.
 • Học TV không khuyến nghị hàm Tra cứu ở dạng mảng điều này. Vui lòng sử dụng hàm Vlookup hoặc hàm HLOOKUP như đã đề cập ở trên

4. Ứng dụng của hàm LOOKUP trong Excel

Tìm giá trị trong ô cuối cùng chứa dữ liệu của 1 cột.

Nếu dữ liệu của bạn thay đổi thường xuyên và bạn cần tham chiếu đến giá trị cuối cùng trong một cột trong bảng dữ liệu đó, thì đây là trường hợp hàm LOOKUP vectơ sẽ tỏa sáng dựa trên thuộc tính logic của Lookup nếu không tìm thấy giá trị sẽ chuyển sang kiểu tìm kiếm gần đúng

Ví dụ: Tìm giá trị trong ô cuối cùng chứa dữ liệu trong cột A:

Chúng tôi sử dụng công thức sau

= LOOKUP (5,1 / (A: A “”), A:MỘT)

Các kết quả sau:

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel 10

Giải thích công thức

 • Phần (A: A “”) sẽ so sánh từng ô trong cột A với chuỗi trống “” Phép so sánh này trả về TRUE nếu ô không trống và FALSE nếu ô trống. Trong hình trên, kết quả sẽ như thế này: {ĐÚNG VẬY; ĐÚNG VẬY; ĐÚNG VẬY; ĐÚNG VẬY; ĐÚNG SAI; …}
 • Tiếp theo 1 / (A: A “”) sẽ cho chúng ta kết quả {1; 1; 1; 1; 1; # DIV / 0;…}
 • Số 5 hoặc bất kỳ số không dương nào được bao gồm chỉ như một điều kiện thoát cho Tra cứu vì nó chắc chắn sẽ không được tìm thấy trong mảng kết quả của 1 / (A: A “”), bởi vì logic của Tra cứu là nếu không tìm thấy. giá trị sẽ thay đổi thành kiểu tìm kiếm gần đúng và kiểu tìm kiếm gần đúng này sẽ lấy giá trị cuối cùng của các số 1 trong ví dụ trên, tương ứng với vị trí 1 này trong vectơ kết quả trả về sẽ là giá trị trong ô dữ liệu cuối cùng của cột MỘT

=> Nếu bạn muốn lấy hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong 1 cột bằng chức năng Tra cứu thì công thức rất đơn giản sẽ là:

= LOOKUP (5,1 / (A: A “”), ROW (A: A))

Tìm giá trị trong ô cuối cùng chứa dữ liệu của 1 hàng

Với logic tương tự như trên, công thức để tìm kiếm giá trị ô cuối cùng chứa dữ liệu trong hàng 1 như sau

= LOOKUP (5,1 / (1: 1 “”), 1: 1)

Để tìm giá trị của ô cuối cùng chứa dữ liệu trong hàng n, công thức như sau:

= LOOKUP (5,1 / (n: n “”), n: n)

Phần kết:

Hy vọng những kiến ​​thức và ví dụ trên sẽ giúp bạn hiểu và Sử dụng hàm LOOKUP trong Excel một cách thành thạo. Lý thuyết là vậy, nhưng để có thể ứng dụng tốt Excel vào công việc thì ngoài việc sử dụng các hàm chúng ta còn phải biết vận dụng linh hoạt. Chúc các bạn học tốt.

✤ Top 20 bài viết Thủ thuật microsoft office mới nhất :

88vin game bài rút thưởng tiền uy tín mới ra! sunwintải iwin86
đổi thẻ mỗi ngày & tải win456 cc
Rate this post
Leave a comment